Потпишан Договор за соработка со Swiss Entrepreneurship Program

Се проширува мрежата на соработници и поддржувачи на X Фактор Акцелераторот!

Потпишан Договор за соработка со Swiss Entrepreneurship Program (SwissEP), имплементиран од Swisscontact, претставуван од Г-дин Jakob Modéer.

Заедничка цел е да изградиме силен претприемачки екосистем во цела Р. Македонија, способен да креира нови работни места, преку поддршка во стартувањето иновативни бизниси, со голем потенцијал за раст.

Tags: No tags